Một Số Kinh Nghiệm Cách Chứng Minh Tam Giác Bằng Nhau Của Tam Giác

Chứng minh hai tam giác bằng nhau

1. Những trường hợp đều bằng nhau của tam giác4. Bài bác tập vận dụng các trường hợp đều nhau của tam giác

Các trường hợp đều bằng nhau của tam giác bao gồm trường vừa lòng cạnh - cạnh - canh, cạnh - góc - cạnh, góc - cạnh - góc. Đây là nội dung đặc biệt được học trong chương trình Toán 7 học tập kỳ 1. Tiếp sau đây Vn
Doc sẽ gửi tới các bạn lý thuyết 3 ngôi trường hợp bằng nhau của tam giác, kèm các dạng Toán thương gặp như minh chứng hai tam giác bởi nhau... Ngoài ra còn có bài xích tập vận dụng cho các em luyện tập. Tiếp sau đây mời những em xem thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Chứng minh tam giác bằng nhau


1. Những trường hợp đều nhau của tam giác

a) Trường phù hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh:

a) Trường hòa hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh: Nếu tía cạnh của tam giác này bằng tía cạnh của tam giác kia thì nhị tam giác đó bởi nhau.

b) Trường hợp 2: cạnh – góc – cạnh: giả dụ hai cạnh cùng góc xen thân của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác cơ thì nhì tam giác đó bằng nhau.

c) Trường đúng theo 3: góc – cạnh – góc: ví như một cạnh và hai góc kề của tam giác này bởi một cạnh với hai góc kề của tam giác tê thì nhì tam giác đó bằng nhau.

Nếu tía cạnh của tam giác này bằng bố cạnh của tam giác tê thì hai tam giác đó bởi nhau.


+ Xét ∆ABC cùng ∆DFE có:

AB = DF (gt)

AC = DE (gt)

BC = EF (gt)

Suy ra ∆ABC = ∆DFE (c - c - c)

*
(các cặp góc tương ứng)

b) Trường đúng theo 2: cạnh – góc – cạnh:

Nếu hai cạnh với góc xen thân của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác cơ thì nhị tam giác đó bởi nhau.

+ Xét ∆ABC với ∆DFE có:

AB = DF (gt)

*
(gt)

AC = DE (gt)

Suy ra ∆ABC = ∆DFE (c - g - c)

*
(góc tương ứng) với BC = EF (cạnh tương ứng)

Lưu ý: Cặp góc bằng nhau phải xen thân hai cặp cạnh đều bằng nhau thì mới kết luận được nhì tam giác bởi nhau.

c) Trường đúng theo 3: góc – cạnh – góc:

Nếu một cạnh cùng hai góc kề của tam giác này bởi một cạnh cùng hai góc kề của tam giác tê thì nhì tam giác đó bằng nhau.


+ Xét ∆ABC với ∆DFE có:

*
(gt)

AB = DF (gt)

*

Suy ra ∆ABC = ∆DFE (g - c - g)

*
(góc tương ứng) và AC = DE, BC = EF (cạnh tương ứng)

Lưu ý:

- Cặp cạnh đều nhau phải là cạnh tạo cho hai cặp góc cân nhau thì mới kết luận được hai tam giác bởi nhau.

- Khi nhì tam giác đã chứng minh bằng nhau, ta hoàn toàn có thể suy ra hầu hết yếu tố tương ứng còn sót lại bằng nhau.

2. Các trường hợp đều nhau của tam giác vuông

* Trường phù hợp cạnh góc vuông - cạnh góc vuông (cgv - cgv): trường hợp hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bởi hai cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì nhì tam giác vuông đó bằng nhau.

* Trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn (cgv - gn): nếu như một cạnh góc vuông cùng một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bởi một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề ấy cạnh của tam giác vuông tê thì nhị tam giác vuông đó bởi nhau.


* Trường hòa hợp cạnh huyền - góc nhọn (ch - gn): giả dụ cạnh huyền với một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

3. Ứng dụng các trường hợp đều bằng nhau của tam giác

Chúng ta hay vận dụng những trường hợp cân nhau của tam giác để:

- Chứng minh: nhì tam giác bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau, nhì góc bằng nhau; hai tuyến đường thẳng vuông góc; hai đường thẳng tuy nhiên song; cha điểm thẳng hàng; ...

- Tính: những độ lâu năm đoạn thẳng; tính số đo góc; tính chu vi; diện tích; ...

- So sánh: những độ dài đoạn thẳng; so sánh những góc; ...

4. Bài tập vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác

a) Trường thích hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh

Bài 1: mang lại tam giác ABC. Vẽ cung tròn trung khu A bán kính BC, vẽ cung tròn tâm C buôn bán bính BA, chúng cách nhau thân ở D (D cùng B nằm khác phía đối với bờ AC). Minh chứng rằng AD // BC


Lời giải

Xét ΔABC và ΔCDA bao gồm AC chung

AB = CD (gt)

BC = da (gt)

Nên ΔABC = ΔCDA (c-c-c)

*
(hai góc tương ứng bằng nhau)

mà nhị góc tại đoạn so le trong

Do đó AD // BC


Bài 2: Tam giác ABC bao gồm AB = AC, M là trung điểm của BC. Triệu chứng mình rằng AM vuông góc với BC.

Lời giải

Xét ΔAMB và ΔAMC có:

AB = AC

AM chung

MB = MC (gt)

⇒ ΔAMB = ΔAMC (c-c-c)

Suy ra

*
(góc khớp ứng bằng nhau)

*
(hai góc kề bù)

Nên

*
 hay AM ⊥ BC


b) Trường thích hợp 2: cạnh – góc – cạnh

Bài 1: cho đoạn trực tiếp BC. Gọi A là một trong những điểm nằm trên đường trung trực xy của đoạn trực tiếp BC và M là giao điểm của xy với BC. Chứng tỏ AB = AC

Lời giải

Xét nhị tam giác AMB cùng AMC có:

MB = MC (gt)

*
(vì AM ⊥ BC)

AH là cạnh chung

Nên ΔAMB = ΔAMC (c-g-c)

⇒ AB = AC (hai cạnh tương ứng)


Bài 2: đến đường trực tiếp AB, trên hai nửa khía cạnh phẳng đối nhau bờ là đoạn thẳng AB vẽ nhị tia Ax ⊥ AB; By ⊥ BA. Bên trên Ax với By lần lượt rước hai điểm C với D làm sao để cho AC = BD. Gọi O là trung điểm của AB.

a) triệu chứng mình rằng: ΔAOC = ΔBOD

b) chứng tỏ O là trung điểm của CD

Lời giải

a) Xét ∆AOC với ∆BOD có:
OA = OB (gt)
*
(gt)
AC = BD (gt)
Suy ra ∆AOC = ∆BOD (c - g - c)
b) vị ∆AOC = ∆BOD (cmt)
*

Mà tia OC cùng OD là nhì tia nằm không giống phía so với AB buộc phải suy ra O, C, D thẳng mặt hàng (hai tia đối của nhị góc đối đỉnh tốt O nằm giữa CD)

Ta có: O nằm giữa C và D nên OC = OD hay O là trung điểm của CD


c) Trường hòa hợp 3: góc – cạnh – góc:

Bài 1: đến ΔABC tất cả

*
. Tia phân giác của góc B giảm AC trên D. Tia phân giác của góc C giảm AB tại E. đối chiếu độ nhiều năm đoạn thằng BD và CE.

Lời giải:

Xét ∆EBC và ∆DCB có:

*
(gt)

BC chung

*

Suy ra ∆EBC = ∆DCB (g - c - g)

Suy ra BD = CE (cặp cạnh tương xứng bằng nhau)


Bài 2: mang đến tam giác ABC (AB = AC) cùng I là trung điểm của đáy BC. Dựng tia Cx tuy nhiên song với tia BA sao để cho hai tia tía và Cx phía trong hai nửa mặt phẳng đối nhau bao gồm bờ là con đường thẳng BC. Mang một điểm D nào kia trên AB. Gọi E là 1 trong những điểm vị trí tia Cx thế nào cho BD = CE. Chứng minh rằng bố điểm D, I, E thẳng hàng.

Lời giải

Xét ∆BID và ∆CIE ta có:

BI = IC (I là trung điểm của BC)

*
(hai góc so le trong)

BD = CE (gt)

⇒ ΔBID = ΔCIE (c-g-c)

Nên

*
(hai góc tương xứng bằng nhau)

Hai góc này bằng nhau, chiếm phần vị trí đối đỉnh, có hai cạnh tương ứng BI với CI nằm tại một đường thẳng.

Vậy D, I, E trực tiếp hàng

5. Bài tập trắc nghiệm hai tam giác bởi nhau

Câu 1: đến ∆ PQR = ∆ DEF trong các số ấy PQ = 4cm, QR = 6cm, pr = 5cm. Chu vi tam giác DEF là:

A. 14cmB. 15cm
C. 16cmD. 17cm

Câu 2: mang đến ΔABC = ΔMNP. Biết AB = 5cm, MP = 7cm với chu vi của tam giác ABC bằng 22cm. Tính các cạnh sót lại của từng tam giác?

A. NP = BC = 9cmB. NP = BC = 11cm
C. NP = BC = 10cmD. NP = 9cm; BC = 10cm

Câu 3: mang lại DΔABC = ΔMNP có AB = 7cm, AC = 10cm, NP = 12cm. Tính chu vi tam giác MNP:

A. 27cmB. 29cm
C. 32cmD. 37cm

Câu 4: cho ΔIEF = ΔMNO. Hãy tìm cạnh tương ứng với cạnh EF, góc tương ứng với góc E:

A.MN và góc O

B.MO và góc M

C.NO và góc N

Câu 5: mang đến hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC (không có hai góc nào bằng nhau, không có nhị cạnh nào bằng nhau) và môt tam giác có cha đỉnh là T, S, R. Hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của nhì tam giác đó biết rằng góc A bằng góc T và AC = TS.

A. ΔABC = ΔTRSB. ΔABC = ΔRTS
C. ΔABC = ΔSTRD. ΔABC = ΔTSR

Đáp án trắc nghiệm nhì tam giác bởi nhau

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BCBCA

6. Bài bác tập tự luyện

Sau khi gắng rõ các lý thuyết trên về gần như trường hợp bằng nhau của tam giác, mời các bạn cùng làm các bài tập ứng dụng dưới đây:

Bài 1: mang đến tam giác ABC; M là trung điểm BC; N là 1 trong những điểm vào tam giác làm sao cho NB = NC.

Chứng minh: ∆NMB = ∆ NMC.

Bài 2. mang lại ABC bao gồm AB = AC. Kẻ AE là phân giác của góc BAC (E nằm trong BC). Minh chứng rằng: ABE = ACE

Bài 3. đến tam giác ABC tất cả góc A = 400, AB = AC. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC. Tính những góc của tam giác AMB cùng tam giác AMC.

Bài 4.

Xem thêm: Top Những Cuốn Sách Hay Nên Đọc Ít Nhất Một Lần Trong Đời (2023)

mang đến tam giác ABC (AB 0, tia phân giác của góc BAC cắt BC sinh sống E. Kẻ EK vuông góc cùng với AB (K nằm trong AB), kẻ BD vuông góc với AE (D ở trong AE). Hội chứng minh:

a. AK = KB

b. AD = BC

Bài 6. cho tam giác ABC. Qua A kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với BC, qua C kẻ con đường thẳng tuy nhiên song cùng với AB. Hai tuyến phố thẳng giảm nhau tại D.

a. Minh chứng ∆ABC =∆ADC

b. Minh chứng ∆ADB = ∆CBD

c. Call O là giao điểm của AC với BD. Chứng tỏ ∆ABO = ∆COD

Bài 7. mang đến góc x
Ay khác góc bẹt. Gọi AD là tia tia phân giác của góc x
Ay. Qua D kẻ mặt đường thẳng vuông góc với Ay cắt Ay tại C và cắt Ax tại E. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc cùng với Ax cắt Ax tại B và giảm Ay tại H. Chứng minh:

a. ∆ABD = ∆ACD

b. ∆DBE = ∆DCH

c. ∆ABH = ∆ACE

Bài 8. mang đến góc x
Oy không giống góc bẹt. Trên tia Ox đem hai điểm A cùng D. Bên trên tia Oy mang hai điểm C với E sao cho OD = OE và OA = OB.

a. Minh chứng ∆ODC = ∆OBE

b. điện thoại tư vấn A là giao điểm của BE cùng CD. Chứng minh ∆AOB = ∆AOC

c. Minh chứng BC vuông góc với OA

Bài 9. mang lại tam giác ABC gồm AB = AC. D, E nằm trong cạnh BC làm sao cho BD = DE = EC. Biết AD = AE.

a. Minh chứng góc EAB = góc DAC.

b. Call M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác của góc DAE.

c. Trả sử góc DAE = 600. Tính các góc còn sót lại của tam giác DAE.

Bài 10. cho ABC gồm AB = AC. Kẻ AE là phân giác của góc BAC (E trực thuộc BC). Chứng tỏ rằng:

a. ∆ABE = ∆ACE

b. AE là con đường trung trực của đoạn trực tiếp BC.

Bài 11. mang đến ABC bao gồm AB các trường hợp bằng nhau của tam giác. Đây là nội dung đặc biệt thường xuất hiện thêm trong các bài thi, bài bác kiểm tra chu kỳ môn Toán lớp 7, vì chưng vậy những em cần nắm vững lý thuyết cũng tương tự các bài tập về những trường hợp bằng nhau của tam giác. Hi vọng thông qua tư liệu trên, những em sẽ biết cách giải các dạng toán về nhị tam giác bởi nhau, trường đoản cú đó nâng cao kỹ năng giải Toán 7 và được điểm cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Ngoài tư liệu trên, mời những bạn bài viết liên quan các tư liệu môn Toán 7 khác như: Giải bài xích tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học tập kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... Cũng được cập nhật liên tục trên Vn
Doc.com.

Đặt thắc mắc về học tập, giáo dục, giải bài tập của người tiêu dùng tại chuyên mục Hỏi đáp của Vn
Doc
Hỏi - ĐápTruy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập tập

Home trình làng Học sinh giáo viên Thư viện lắp thêm Tài nguyên Trang kim cương Thi online xem điểm khối hệ thống

Chứng minh nhị tam giác đồng dạng và ứngdụng

Phương pháp minh chứng hai tam giác đồng dạng và ứng dụng.

Lí thuyết :


*

các trường hòa hợp đồng dạng của tam giác thường :

Trường hòa hợp đồng dạng 1 : 3 cạnh tương xứng tỉ lệ cùng với nhau(c – c – c)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta gồm :

*

=> ∆ABC ~ ∆DEF (c – c – c)

Trường thích hợp đồng dạng 2 : 2 cạnh khớp ứng tỉ lệ cùng nhau – góc xen thân hai cạnh bởi nhau(c – g – c)

xét ∆ABC cùng ∆DEF, ta gồm :

*

*

=> ∆ABC ~ ∆DEF (c – g – c)

Trường phù hợp đồng dạng 3 : nhì góc tương ứng bằng nhau(g – g)

xét ∆ABC và ∆DEF, ta bao gồm :

*

*

=> ∆ABC ~ ∆DEF (g – g)

II > các định lí đồng dạng của nhị tam giác vuông

1. Định lí 1 :(cạnh huyền – cạnh góc vuông)Nếu cạnh huyền với cạnh góc vuông của tam giác này tỉ lệ thành phần với cạnh huyền với cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác đồng dạng.2. Định lí 2 :(hai cạnh góc vuông)Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác này tỉ trọng với hai cạnh góc vuông của tam giác cơ thì nhị tam giác đồng dạng.3. Định lí 3 : ( góc)Nếu góc nhọn của tam giác này bằng góc nhọn của tam giác tê thì nhì tam giác đồng dạng.

giải bài bác tập :

Dạng 1 : minh chứng hai tam giác đồng dạng – hệ thức :

Bài toán 1 :

cho ∆ABC (AB 2=AB.AC–BD.DC

GIẢI.

a)∆ADB cùng ∆CDI , ta bao gồm :

*

*
(gt)

*
(đối đỉnh)

=> ∆ADB ~ ∆CDI

b) )∆ABD và ∆AIC , ta bao gồm :

*
(∆ADB ~ ∆CDI)

*
(AD là phân giác)

=> ∆ABD ~ ∆AIC

=>

*

c)=>AD.AI=AB.AC(1)

mà :

*
(∆ADB ~ ∆CDI )

=>AD.DI=BD.CD(2)

từ (1) cùng (2) :

AB.AC–BD.CD=AD.AI–AD.DI= AD(AI – DI ) =AD.AD= AD2

bài toán 2 :

Cho tam giác ABC vuông tại A, gồm đường cao AH . Chứng minh các hệ thức :

AB2=BH.BCvà AC2=CH.BCAB2+AC2= BC2AH2=BH.CHAH.BC=AB.AC

Giải.


*

gia su toan lop 8


1. AC2=CH.BC:

Xét hai ∆ABC cùng ∆ HAC, ta bao gồm :

*

*
là góc chung.

=> ∆ABC ~ ∆HAC(g – g)

=>

*

=> AC2=CH.BC(1)

Cmtt : AB2=BH.BC(2)

2. AB2+AC2= BC2

Từ (1) và (2), ta có :

AB2+AC2=BH.BC+CH.BC= (BH + CH)BC = BC2

3.AH2=BH.CH:

Xét nhị ∆HBA cùng ∆ HAC, ta bao gồm :

*

*
cùng phụ
*

=> ∆HBA ~ ∆HAC(g – g)

=>

*

=>AH2=BH.CH

4.AH.BC=AB.AC:

Ta tất cả :

*
(∆ABC ~ ∆HAC)

=>AH.BC=AB.AC.

Dạng 2 : minh chứng hai tam giác đồng dạng – định lí talet + hai tuyến phố thẳng tuy vậy song :

bài toán :

Cho ∆ABC nhọn. Kẻ con đường cao BD với CE. Vẽ những đường cao DF cùng EG của ∆ADE. Minh chứng :

a) ∆ABD đồng dạng ∆AEG.

b)AD.AE=AB.AG=AC.AF

c) FG // BC

GIẢI.

a) xét ∆ABD với ∆AEG, ta gồm :

*

BD

*
AC (BD là mặt đường cao)

EG

*
AC (EG là con đường cao)

=> BD // EG

=> ∆ABD ~ ∆AGE

b) =>

*

=>AD.AE=AB.AG(1)

cmtt, ta được :AD.AE=AC.AF(2)

từ (1) với (2) suy ra :

AD.AE=AB.AG=AC.AF

c) xét ∆ABC, ta có :

AB.AG=AC.AF(cmt)

*

=> FG // BC (định lí hòn đảo talet)

Dạng 3 : chứng minh hai tam giác đồng dạng – góc tương xứng bằng nhau :

bài toán :

Cho ∆ABC có những đường cao BD cùng CE cắt nhau tại H. Chứng minh :

a) ∆HBE đồng dạng ∆HCE.

b) ∆HED đồng dạng ∆HBC và

*

c) cho thấy BD = CD. điện thoại tư vấn M là giao điểm của AH và BC. Chứng tỏ : DE vuông góc EM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x