Hướng Dẫn Toàn Tập Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Nâng Cao Trong Lời Nói Gián Tiếp

Câu tường thuật (Reported speech) là một trong những dạng ngữ pháp được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak tìm hiểu lý thuyết, ví dụ minh họa và các dạng bài tập câu tường thuật có đáp án chi tiết nhé!

Câu tường thuật trong tiếng Anh

Giới thiệu câu tường thuật, câu gián tiếp, trực tiếp

Câu tường thuật (Reported speech) hay còn gọi là câu gián tiếp, được sử dụng để thuật lại lời nói của người khác.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp nâng cao


*
*

Có hai kiểu câu tường thuật là:

Cách dùng
Ví dụ
Câu tường thuật trực tiếp (Direct speech)Thuật lại chính xác và đầy đủ ý nghĩa lời của người nói.→ Trích dẫn, sử dụng dấu ngoặc képShe said: “I don’t like this dress.”→ Cô ấy nói rằng: “Tôi không thích chiếc váy này”He said: “I want to go home.”→ Anh ấy nói rằng: “Tôi muốn về nhà”
Câu tường thuật gián tiếp (Indirect speech)Thuật lại lời nói của một người khác một cách gián tiếp→ Không trích dẫn y nguyên, không dùng dấu ngoặc képShe said she didn’t like that dress.→ Cô ấy nói rằng cô ấy không thích chiếc váy kia.He said he wanted to go home.→ Anh ấy nói rằng anh ấy muốn về nhà.

Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp trong tiếng Anh

Dưới đây là 4 bước cơ bản khi chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

Bước 1: Lựa chọn động từ tường thuật phù hợp

Khi làm dạng bài tập câu tường thuật, bạn cần lựa chọn động từ để tường thuật sao cho phù hợp với ý nghĩa của câu. Một số động từ tường thuật phổ biến trong tiếng Anh là:

Động từ tường thuật
Dịch nghĩa
Told, saidNói
AskedYêu cầu/Hỏi
DeniedPhủ nhận
PromisedHứa
SuggestedGợi ý, đề nghị

Ví dụ:

She told Maya that she had bought a new bag. (Cô ấy nói với Maya rằng cô ấy đã mua 1 chiếc túi mới)William asked his son which shoes he liked best. (William hỏi con trai mình thích đôi giày nào nhất)
*
*
Bước 2: Lùi thì của động từ Câu trực tiếp
Câu gián tiếp
Thì hiện tại đơn→ V1→ LearnThì quá khứ đơn→ V2,ed→ Learned
Thì hiện tại tiếp diễn→ is/are V_ing→ is/are learningThì quá khứ tiếp diễn→ was/were V_ing→ was/were learning
Thì hiện tại hoàn thành→ have/has V2 have/has learntThì quá khứ hoàn thành→ had V2→ had leant
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn→ have/has been V_ing→ have/has been learningThì quá khứ hoàn thành tiếp diễn→ had been V_ing→ had been learning
Thì quá khứ đơn→ V2,ed→ learnedThì quá khứ hoàn thành→ had V2→ had learnt
Thì quá khứ tiếp diễn→ was/were V_ing→ was/were learningThì quá khứ hoàn thành tiếp diễn→ had been V_ing→ had been learning
Can/ may/ must→ Hana said: “I can’t see them”(Hana nói rằng: “Mình không thể thấy họ.”)Could/ might/ must; had to→ Hana said she could not see them.(Hana nói rằng cô ấy không thể thấy họ.)

Lưu ý cần nắm:

Ví dụ
Nghĩa
Could, should, would, might, ought to→ Không lùi thì“You should drink some milk,” she said.→ She said I should drink some milk.Cô ấy nói rằng tôi nên uống một chút sữa
Câu trực tiếp đề cập sự thật hiển nhiên, chân lý→ Giữ nguyên thì của động từ“The sun rises in the east,” he said.→ He said that the sun rises in the east.Anh ấy nói rằng mặt trời mọc ở đằng Đông.
Bước 3: Đổi các đại từ, tính từ sở hữu, tân ngữ Vị trí
Câu trực tiếp
Câu gián tiếp
Chủ ngữIHe/ She
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữMeHim/ Her
YouMe/ Us/ Them
UsUs/ Them
Đại từ sở hữuMyHis/ Her
YourMy/ Our/ Their
OurOur/ Their
Đại từ sở hữuMineHis/ Hers
YoursMine/ Ours/ Theirs
OursOurs/ Theirs
Đại từ chỉ địnhThisThe/ That
TheseThe/ Those

Ví dụ 1: “Are you tired?” Jake asked.

→ Jake asked me if I was tired.

→ Jake hỏi tôi có mệt không.

Ví dụ 2: My cat has brown fur,” she said.

→ She said that her cat has brown fur.

→ Cô ấy nói rằng mèo nhà cô ấy có bộ lông màu nâu.

*
*
Bước 4: Đổi lại các trạng từ chỉ thời gian, địa điểm Câu trực tiếp Câu gián tiếp
NowThen/ At the time
TodayThat day
YesterdayThe day before/ The previous day
TomorrowThe following day/ The day after/ The next day
The day before yesterdayTwo days before
The day after tomorrowTwo days after/ In two days’ time
AgoBefore
This weekThat week
Last weekThe week before/ The previous week
Next weekThe following week/ The week after/ The next week
ThisThat
TheseThose
HereThere

Ví dụ 1: She said, “I’ll remind you to water the plants tomorrow.”

→ She said she would remind me to water the plants the next day.

→ Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nhắc tôi tưới cây vào ngày mai.

Ví dụ 2: “I went to visit my grandparents last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to visit her grandparents the week before.

→ Lily nói rằng cô ấy đã tới thăm ông bà vào tuần trước.

Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

1. Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1. “What are you doing?” she asked me.

She asked me ………………………….

2. “Close the door,” Anne said.

Anne told them ………………………….

3. “Will you come to my party?” Linda said to them.

Linda invited them ………………………….

4. “Are you going by bus?” my teacher asked.

My teacher wanted to ………………………….

5. “I don’t like this pink carpet,” she said.

She told me ………………………….

6. Nhung said: “She can not help you tomorrow.”

Nhung said ………………………….

7. “What would you do if you passed the exam?” The professor asked me.

The professor asked me ………………………….

8. “Do you and your big brother go to the same school?” Maya asked her friend.

Maya asked her friend ………………………….

9. “Give me the red cup,” Selena told him.

Selena asked him ………………………….

10. “Hurry up,” He said to me.

He told me ………………………….

11. “You stole my phone, Alex!” said Lily.

Lily accused Alex ………………………….

12. “I want a blue jacket for my birthday,” she said.

She said that ………………………….

13. “Don’t forget to turn off the light.” He said.

He reminded me ………………………….

14. “I should go home to do my homework”, said Lily.

Lily told me ………………………….

15. “Stand up, Daniel,” he said.

He asked Daniel ………………………….

16. “She works in a station,” He said.

He said that ………………………….

17. “They have not eaten dinner”

He told me ………………………….

18. “I was brushing my teeth when Minh called,” he said.

He said ………………………….

19. “I will visit my grandparents tomorrow.”

He told me that ………………………….

20. Daniel said: “Where are you going on your vacation this week?

Daniel asked me ………………………….

21. “Are you serious?” she asked him.

She asked him ………………………….

22. “Can I meet you at the meeting?” He asked me.

He asked me ………………………….

23. “Dinner will be served after 6 m.m,” said my aunt.

My mother said ………………………….

24. “Are you going to the restaurant?” she asked me.

He wanted to know ………………………….

25. “Did you see the black cat?” she asked me.

She asked me ………………………….

2. Dạng bài tập viết lại câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked to Jessica?” my sister asked me.

4. “Are you going to bed?” she asked me.

5. “Did you lock the door?” she asked me.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t like peanut butter,” he said.

8. “You should go to school early,” Lily said.

9. “Will you help me, please?” Becky asked.

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter to Hoa,” Bella said.

13. “Do you like listening to music?” Alex asked.

14. “Which bike do you like best?” My brother asked me.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17. “Where is the ideal place to go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll call you tomorrow.”

20. “When was your daughter born?” said the doctor to Linda.

21. “Did Daniel send the book to you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23. “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked me.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

*
*

3. Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. next week

B. the week previous

C. following week

D. the following week

2. The teacher asked students_________ .

A. why did they slept

B. why they were sleeping

C. why they sleep

D. why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively than Seoul.

A. is

B. be

C. was

D. were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. no worry

B. not worry

C. no to worry

D. not to worry

5. He wanted to know where they _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. He asked me if I _________.

A. had seen that car

B. saw that car

C. has seen that car

D. see that car

7. Henry told me that he _________ home after the event.

A. walked

B. had walked

C. walking

D. was walking

8. Leo asked her _________ .

A. what time does the meeting end

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

9. My friend _________ me there’s been an accident on that street.

A. asked

B. said

C. spoke

D. told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. whether her sisters are

B. if her sisters were

C. her sisters were

D. her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

Xem thêm: Cách may đồ bộ cho bé gái đơn giản tại nhà, mẹ hai con khéo tay may hàng trăm bộ đồ cho bé

A. didn’t he watch

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch

D. he hadn’t watched

12. She asked me if I _________ speak Vietnamese.

A. could

B. can

C. will

D. was

13. She wanted to know what they _________.

A. doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. was

B. is

C. had been

D. has been

15. Mimi wanted to know if he _________.

A. was going to the cinema

B. went to the cinema

C. goes to the cinema

D. had gone to the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. her book is

B. her book was

C. her book had been

D. her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. talked about

B.had been talked about

C. were talking about

D. talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. had played

B. have played

C. was played

D. played

19. My sister asked me how long I _________ to study in America.

A. planned

B. was planning

C. had been planning

D. planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. wasn’t drinking

B. don’t drink

C. had not drunk

D. not to drink

21. She told me she _________.

A. didn’t finish her homework

B. hadn’t finished her homework

C. had not been finishing her homework

D. wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. goes

B. was going to

C. is going to

D. had been gone

23. I told Nick that my parents would come there to visit us _________.

A. the following day

B. tomorrow

C. yesterday

D. next day

24. Emma told me that she _________ anymore.

A. didn’t love me

B. not to love me

C. wasn’t loving me

D. would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. the following week

B. the week before

C. the next week

D. last week

*
*

Đáp án chi tiết

1. Bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1. She asked me what I was doing.

2. Anne told them to close the door.

3. Linda invited them to come to her party.

4. My teacher wanted to know whether she was going by bus.

5. She told me that she didn’t like that pink carpet.

6. Nhung said she could not help me the next day.

7. The professor asked me what I would do if I had had that scholarship.

8. Maya asked her friend whether she and her big brother went to the same school.

9. Selena asked him to give her the red cup.

10. He told me to hurry up.

11. Lily accused Alex of stealing his phone.

12. She said that she wanted a blue jacket for her birthday.

13. He reminded me to turn off the light.

14. Lily told me that she should go home to do her homework.

15. He asked Daniel to stand up.

16. He said that she worked at a station.

17. He told me that they hadn’t eaten dinner.

18. He said he had been brushing his teeth when Minh called.

19. He told me that he had visited his grandparents the following day.

20. Daniel asked me where I was going on my vacation that week.

21. She asked him if he was serious.

22. He asked me if he could meet me at the meeting.

23. My mother said that lunch would be served before 11 a.m

24. He wanted to know if I was going to the restaurant.

25. She asked me if I had seen the black cat.

2. Dạng bài tập viết lại câu tường thuật

1. He asked where his phone was.

2. He wanted to know what I was doing.

3. My sister asked me if Emily had talked to Jessica.

4. She wanted to know if I was going to bed.

5. He asked me if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t like peanut butter.

8. Lily said that I should go to school early.

9. Becky asked me to help her.

10. The music teacher told us not to play guitar in that room.

11. She asked me what they were talking about.

12. Bella told me that she had just sent a letter to Hoa.

13. Alex asked me if I liked listening to music.

14. My brother asked me which bike I liked best.

15. Jenny wanted to know why she didn’t help Jack.

16. She asked me if she could pick me up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place to go camping was.

18. Tom asked Hank not to tell anyone about his salary.

19. I told him that I would call him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book to me.

22. Harry asked David if he could help him.

23. She told me not to tell her about it.

24. She asked me if I had bought the red dress.

25. The boy wanted to know who was making the noise.

3. Bài tập câu tường thuật trắc nghiệm

1. D2. B3. C4. D5. A
6. A7. B8. C9. D10. B
11. D12. A13. B14. C15. A
16. B17. C18. A19. B20. D
21. B22. C23. A24. A25. B

Trên đây là 70+ bài tập câu tường thuật mà ELSA Speak đã tổng hợp được. Bạn hãy chăm chỉ ôn luyện để đạt kết quả cao trong các kỳ thi nhé.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ tiếng Anh một cách toàn diện, bạn hãy luyện tập thường xuyên cùng App ELSA Speak. Đây là ứng dụng luyện nói tiếng Anh hàng đầu thế giới, sử dụng A.I. để nhận diện giọng nói và sửa lỗi phát âm ngay lập tức.

*
*

Đồng thời, qua 5.00+ bài học, 25.000+ bài luyện tập tại ELSA Speak, bạn sẽ được nâng cao kỹ năng toàn diện, từ nghe, phát âm, nhấn âm, hội thoại,… Nhờ việc ôn luyện các mẫu câu, bạn còn có thể luyện tập thêm nhiều cấu trúc, ngữ pháp khác trong tiếng Anh.

Chỉ với 10 phút luyện tập mỗi ngày cùng ELSA Speak, trình độ ngoại ngữ của bạn sẽ được cải thiện đến 40%. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ELSA Pro để xóa bỏ “nỗi sợ giao tiếp” tiếng Anh ngay hôm nay!

Câu trực tiếp gián tiếp là phần kiến thức ngữ pháp được sử dụng nhiều trong tiếng Anh. thibanglai.edu.vn sẽ tổng hợp cơ bản lại kiến thức câu trực tiếp gián tiếp cùng một số bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án chi tiết bên dưới. Hãy cùng tham khảo và luyện tập nhé!

*
Bài tập câu trực tiếp gián tiếp

I. Câu trực tiếp gián tiếp xuất hiện trong đề thi THPTQG 

Câu trực tiếp gián tiếp thường xuất hiện trong dạng bài viết lại câu và kết hợp câu. Câu trực tiếp gián tiếp chiếm khoảng 33,4% trong phần kiểm tra kỹ năng viết này. (theo phân tích mới nhất ma trận đề thi tiếng Anh THPTQG 2023). 

*
Câu trực tiếp gián tiếp xuất hiện trong đề THPTQG

TỔNG QUAN VỀ 9 DẠNG BÀI TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH THPT QUỐC GIA 2023!

II. Ôn tập kiến thức câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh 

Trước khi đi vào làm bài tập câu trực tiếp gián tiếp, chúng ta cùng ôn tập lại kiến thức cơ bản nhất dưới đây nhé! 

1. Câu trực tiếp, câu gián tiếp

Câu trực tiếp (direct speech) là câu thuật lại một cách chính xác từng từ của người nói, lời người nói được đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: She said, ”The exam is difficult”. (Cô ấy nói rằng: “bài kiểm tra rất khó”).Câu gián tiếp (indirect speech) là câu thuật lại ý của người nói mà không cần chính xác từng từ nhưng phải đảm bảo đúng ý, không dùng dấu ngoặc kép. Ví dụ: She said the exam was difficult. (Cô ấy nói bài kiểm tra khó, “the exam was difficult” đã được chuyển thành gián tiếp). 
*
Ví dụ câu trực tiếp gián tiếp

2. Cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp 

Để chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta cần chuyển đổi một số thành phần trong câu cụ thể như sau:

Đổi từ tường thuật: said, told,… 

Ví dụ: Huong said: “I am going to visit you tomorrow” (Hương nói rằng: “tôi sẽ thăm bạn vào ngày mai), để chuyển sang câu gián tiếp, ta áp dụng chuyển theo các thành phần trên như sau:

Chọn từ tường thuật: said
Lùi thì của động từ: am going to visit ➡ was going to visit.Chuyển đại từ I ➡ he, you ➡ me. Chuyển trạng từ thời gian: tomorrow ➡ the next day. 

Huong said she was going to visit me the next day. (Hương nói cô ấy sẽ đến thăm tôi vào ngày mai). 

Xem chi tiết về cách chuyển đổi câu tường thuật trong tiếng Anh tại: 

TẤT TẦN TẬT VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH) TRONG TIẾNG ANH

Ngoài ra, để ôn tập và kiểm tra kiến thức câu trực tiếp, gián tiếp, các bạn có thể đăng ký khóa học tiếng Anh cơ bản của thibanglai.edu.vn. Với hệ thống bài giảng video online kết hợp cùng các bài kiểm tra trực tiếp trong khóa học, bạn sẽ được học các kiến thức ngữ pháp nền tảng, trong đó bài học câu trực tiếp, gián tiếp nằm trong Course Ngữ Pháp Trung Cấp, nằm ở lesson 10. 

*
Ví dụ cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

III. Tổng hợp bài tập câu trực tiếp gián tiếp từ cơ bản đến nâng cao

Dưới đây là tổng hợp bài tập câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao bạn có thể tham khảo qua nhé!

Bài tập 1. Hoàn thành các câu trong bài câu tường thuật.

“Where is my phone?” she asked.

➡ She asked………………………………………………………….

“How old are you?” Guy asked us.

➡ Guy asked us………………………………………………………….

He asked, “What color is it?”

➡ He asked………………………………………………………….

“Where have you gone?” the mother asked her son.

➡ The mother asked her son………………………………………………………….

“Which T-Shirt do you like best?” she asked her boyfriend.

➡ She asked her boyfriend………………………………………………………….

Bài tập 2. Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp.

“Open the book, please!” he said to them.

➡ He told them………………………………………………………….

“Where are you from?” he asked him.

➡ He asked him where………………………………………………………….

“Where did you go?” he asked.

➡ He asked………………………………………………………….

“Bring an umbrella if it rains”, I said to her.

➡ I told………………………………………………………….

“Don’t try to close it,” she said to us.

➡ She said………………………………………………………….

Bài tập 3. Hoàn thành các câu trong bài câu tường thuật. Chú ý sự thay đổi của đại từ và các thì.

“What’s the weather?” she asked.

➡ He wanted to know………………………………………………………….

“When will the meeting begin?” he asked me.

➡ He asked me………………………………………………………….

“Are you hungry?” she asked him.

➡ She asked him………………………………………………………….

“Where did they stay?” he asked.

➡ He wanted to know………………………………………………………….

“Will you be at my birthday party?” he asked me.

➡ He asked me………………………………………………………….

Download ngay trọn bộ bài tập câu trực tiếp gián tiếp trong file bên dưới. Toàn bộ các bài tập sau đều được thibanglai.edu.vn sưu tầm, tổng hợp từ những nguồn đề uy tín, được biên soạn bởi các thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Hãy down về ngay để luyện tập nhé!

DOWNLOAD FILE PDF 50+ BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

IV. Luyện tập bài tập câu trực tiếp gián tiếp cùng thibanglai.edu.vn

Trong khóa học nền tảng của thibanglai.edu.vn có bài học về câu trực tiếp gián tiếp (câu tường thuật). Bài học bao gồm các kiến thức lý thuyết và hệ thống bài test mini, final test giúp các bạn củng cố lại kiến thức. 

Đặc biệt, ở phần Test Practice kỳ thi THPTQG, thibanglai.edu.vn tổng hợp các đề thi theo format chuẩn nhất giúp các bạn học viên có thêm cơ hội luyện tập, rèn luyện kỹ năng tốt nhất cho kỳ thi. Đề thi THPTQG Test Practice bao gồm các đề sưu tầm, đề thi thử, đề thi thật qua các năm được cập nhật thường xuyên. 

Với bộ đề premium của thibanglai.edu.vn, các bạn sẽ được luyện đề theo ma trận đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia thật. Trong hệ thống bài test của thibanglai.edu.vn, sẽ có các bài tập câu trực tiếp gián tiếp nâng cao đối với các bộ đề dành cho thang điểm cao. Đặc biệt đáp án được giải thích chi tiết giúp các bạn có thể hiểu rõ vấn đề hơn và ứng dụng kiến thức thực tế hiệu quả hơn. 

Với những thông tin trên, thibanglai.edu.vn đã giúp bạn ôn tập lại cơ bản kiến thức câu trực tiếp gián tiếp và luyện tập một số dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp chi tiết nhất. Tham gia các khóa học của thibanglai.edu.vn để ôn tập kiến thức toàn diện chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPTQG sắp tới nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.