Hướng Dẫn Toàn Tập Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Nâng Cao Trong Lời Nói Gián Tiếp

Câu tường thuật (Reported speech) là trong số những dạng ngữ pháp được sử dụng thịnh hành trong giờ Anh. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak tò mò lý thuyết, lấy ví dụ như minh họa và những dạng bài tập câu tường thuật tất cả đáp án chi tiết nhé!

Câu trần thuật trong giờ đồng hồ Anh

Giới thiệu câu tường thuật, câu gián tiếp, trực tiếp

Câu tường thuật (Reported speech) hay còn được gọi là câu con gián tiếp, được thực hiện để thuật lại lời nói của người khác.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp nâng cao


*
*

Có hai hình dạng câu trần thuật là:

Cách dùng
Ví dụ
Câu tường thuật trực tiếp (Direct speech)Thuật lại chính xác và đầy đủ ý nghĩa sâu sắc lời của fan nói.→ Trích dẫn, áp dụng dấu ngoặc képShe said: “I don’t like this dress.”→ Cô ấy nói rằng: “Tôi không thích loại váy này”He said: “I want lớn go home.”→ Anh ấy nói rằng: “Tôi mong muốn về nhà”
Câu tường thuật gián tiếp (Indirect speech)Thuật lại khẩu ca của một người khác một cách gián tiếp→ ko trích dẫn y nguyên, không cần sử dụng dấu ngoặc képShe said she didn’t like that dress.→ Cô ấy nói rằng cô ấy ko thích mẫu váy kia.He said he wanted khổng lồ go home.→ Anh ấy nói rằng anh ấy mong muốn về nhà.

Cách đưa câu trực tiếp sang loại gián tiếp trong giờ đồng hồ Anh

Dưới đấy là 4 bước cơ bạn dạng khi gửi câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

Bước 1: chắt lọc động từ tường thuật phù hợp

Khi làm cho dạng bài xích tập câu tường thuật, bạn phải lựa lựa chọn động từ nhằm tường thuật sao cho phù hợp với ý nghĩa sâu sắc của câu. Một số trong những động tự tường thuật thông dụng trong giờ Anh là:

Động từ tường thuật
Dịch nghĩa
Told, saidNói
AskedYêu cầu/Hỏi
DeniedPhủ nhận
PromisedHứa
SuggestedGợi ý, đề nghị

Ví dụ:

She told Maya that she had bought a new bag. (Cô ấy nói cùng với Maya rằng cô ấy đã mua 1 mẫu túi mới)William asked his son which shoes he liked best. (William hỏi đàn ông mình mê say đôi giày nào nhất)
*
*
Bước 2: Lùi thì của đụng từ Câu trực tiếp
Câu con gián tiếp
Thì bây giờ đơn→ V1→ LearnThì thừa khứ đơn→ V2,ed→ Learned
Thì bây giờ tiếp diễn→ is/are V_ing→ is/are learningThì vượt khứ tiếp diễn→ was/were V_ing→ was/were learning
Thì hiện tại hoàn thành→ have/has V2 have/has learntThì vượt khứ hoàn thành→ had V2→ had leant
Thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn→ have/has been V_ing→ have/has been learningThì quá khứ chấm dứt tiếp diễn→ had been V_ing→ had been learning
Thì quá khứ đơn→ V2,ed→ learnedThì thừa khứ hoàn thành→ had V2→ had learnt
Thì vượt khứ tiếp diễn→ was/were V_ing→ was/were learningThì quá khứ ngừng tiếp diễn→ had been V_ing→ had been learning
Can/ may/ must→ Hana said: “I can’t see them”(Hana nói rằng: “Mình cần thiết thấy họ.”)Could/ might/ must; had to→ Hana said she could not see them.(Hana nói rằng cô ấy quan yếu thấy họ.)

Lưu ý bắt buộc nắm:

Ví dụ
Nghĩa
Could, should, would, might, ought to→ không lùi thì“You should drink some milk,” she said.→ She said I should drink some milk.Cô ấy bảo rằng tôi phải uống một chút sữa
Câu thẳng đề cập thực sự hiển nhiên, chân lý→ giữ nguyên thì của cồn từ“The sun rises in the east,” he said.→ He said that the sun rises in the east.Anh ấy nói rằng mặt trời mọc sinh sống đằng Đông.
Bước 3: Đổi những đại từ, tính từ sở hữu, tân ngữ Vị trí
Câu trực tiếp
Câu gián tiếp
Chủ ngữIHe/ She
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữMeHim/ Her
YouMe/ Us/ Them
UsUs/ Them
Đại tự sở hữuMyHis/ Her
YourMy/ Our/ Their
OurOur/ Their
Đại từ sở hữuMineHis/ Hers
YoursMine/ Ours/ Theirs
OursOurs/ Theirs
Đại tự chỉ địnhThisThe/ That
TheseThe/ Those

Ví dụ 1: “Are you tired?” Jake asked.

→ Jake asked me if I was tired.

→ Jake hỏi tôi có mệt không.

Ví dụ 2: My cát has brown fur,” she said.

→ She said that her cat has brown fur.

→ Cô ấy bảo rằng mèo nhà cô ấy bao gồm bộ lông màu sắc nâu.

*
*
Bước 4: Đổi lại các trạng từ bỏ chỉ thời gian, địa điểm Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
NowThen/ At the time
TodayThat day
YesterdayThe day before/ The previous day
TomorrowThe following day/ The day after/ The next day
The day before yesterdayTwo days before
The day after tomorrowTwo days after/ In two days’ time
AgoBefore
This weekThat week
Last weekThe week before/ The previous week
Next weekThe following week/ The week after/ The next week
ThisThat
TheseThose
HereThere

Ví dụ 1: She said, “I’ll remind you to lớn water the plants tomorrow.”

→ She said she would remind me khổng lồ water the plants the next day.

→ Cô ấy bảo rằng cô ấy đã nhắc tôi tưới cây vào ngày mai.

Ví dụ 2: “I went to lớn visit my grandparents last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone lớn visit her grandparents the week before.

→ Lily nói rằng cô ấy vẫn tới thăm các cụ vào tuần trước.

Bài tập câu trần thuật trong giờ Anh từ cơ phiên bản đến nâng cao

1. Bài xích tập gửi câu trực tiếp sang gián tiếp

1. “What are you doing?” she asked me.

She asked me ………………………….

2. “Close the door,” Anne said.

Anne told them ………………………….

3. “Will you come to lớn my party?” Linda said khổng lồ them.

Linda invited them ………………………….

4. “Are you going by bus?” my teacher asked.

My teacher wanted to lớn ………………………….

5. “I don’t like this pink carpet,” she said.

She told me ………………………….

6. Nhung said: “She can not help you tomorrow.”

Nhung said ………………………….

7. “What would you vì chưng if you passed the exam?” The professor asked me.

The professor asked me ………………………….

8. “Do you and your big brother go to lớn the same school?” Maya asked her friend.

Maya asked her friend ………………………….

9. “Give me the red cup,” Selena told him.

Selena asked him ………………………….

10. “Hurry up,” He said to lớn me.

He told me ………………………….

11. “You stole my phone, Alex!” said Lily.

Lily accused Alex ………………………….

12. “I want a xanh jacket for my birthday,” she said.

She said that ………………………….

13. “Don’t forget lớn turn off the light.” He said.

He reminded me ………………………….

14. “I should go trang chủ to vày my homework”, said Lily.

Lily told me ………………………….

15. “Stand up, Daniel,” he said.

He asked Daniel ………………………….

16. “She works in a station,” He said.

He said that ………………………….

17. “They have not eaten dinner”

He told me ………………………….

18. “I was brushing my teeth when Minh called,” he said.

He said ………………………….

19. “I will visit my grandparents tomorrow.”

He told me that ………………………….

20. Daniel said: “Where are you going on your vacation this week?

Daniel asked me ………………………….

21. “Are you serious?” she asked him.

She asked him ………………………….

22. “Can I meet you at the meeting?” He asked me.

He asked me ………………………….

23. “Dinner will be served after 6 m.m,” said my aunt.

My mother said ………………………….

24. “Are you going to the restaurant?” she asked me.

He wanted to know ………………………….

25. “Did you see the đen cat?” she asked me.

She asked me ………………………….

2. Dạng bài tập viết lại câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked khổng lồ Jessica?” my sister asked me.

4. “Are you going lớn bed?” she asked me.

5. “Did you lock the door?” she asked me.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t like peanut butter,” he said.

8. “You should go to lớn school early,” Lily said.

9. “Will you help me, please?” Becky asked.

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter to lớn Hoa,” Bella said.

13. “Do you like listening to music?” Alex asked.

14. “Which bike do you like best?” My brother asked me.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17. “Where is the ideal place khổng lồ go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll hotline you tomorrow.”

20. “When was your daughter born?” said the doctor to lớn Linda.

21. “Did Daniel send the book khổng lồ you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23. “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked me.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

*
*

3. Bài bác tập câu trần thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. Next week

B. The week previous

C. Following week

D. The following week

2. The teacher asked students_________ .

A. Why did they slept

B. Why they were sleeping

C. Why they sleep

D. Why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively than Seoul.

A. Is

B. Be

C. Was

D. Were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. No worry

B. Not worry

C. No to worry

D. Not khổng lồ worry

5. He wanted khổng lồ know where they _________.

A. Had lived

B. Lived

C. Was lived

D. Has lived

6. He asked me if I _________.

A. Had seen that car

B. Saw that car

C. Has seen that car

D. See that car

7. Henry told me that he _________ home after the event.

A. Walked

B. Had walked

C. Walking

D. Was walking

8. Leo asked her _________ .

A. What time does the meeting over

B. What time the meeting end

C. What time the meeting ended

D. What time did the meeting end

9. My friend _________ me there’s been an accident on that street.

A. Asked

B. Said

C. Spoke

D. Told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. Whether her sisters are

B. If her sisters were

C. Her sisters were

D. Her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

Xem thêm: Cách may đồ bộ cho bé gái đơn giản tại nhà, mẹ hai con khéo tay may hàng trăm bộ đồ cho bé

A. Didn’t he watch

B. Hadn’t he watched

C. He doesn’t watch

D. He hadn’t watched

12. She asked me if I _________ speak Vietnamese.

A. Could

B. Can

C. Will

D. Was

13. She wanted to lớn know what they _________.

A. Doing

B. Were doing

C. Did

D. Had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. Was

B. Is

C. Had been

D. Has been

15. Mimi wanted lớn know if he _________.

A. Was going lớn the cinema

B. Went khổng lồ the cinema

C. Goes to lớn the cinema

D. Had gone to the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. Her book is

B. Her book was

C. Her book had been

D. Her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. Talked about

B.had been talked about

C. Were talking about

D. Talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. Had played

B. Have played

C. Was played

D. Played

19. My sister asked me how long I _________ to lớn study in America.

A. Planned

B. Was planning

C. Had been planning

D. Planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. Wasn’t drinking

B. Don’t drink

C. Had not drunk

D. Not khổng lồ drink

21. She told me she _________.

A. Didn’t finish her homework

B. Hadn’t finished her homework

C. Had not been finishing her homework

D. Wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. Goes

B. Was going to

C. Is going to

D. Had been gone

23. I told Nick that my parents would come there to visit us _________.

A. The following day

B. Tomorrow

C. Yesterday

D. Next day

24. Emma told me that she _________ anymore.

A. Didn’t love me

B. Not to lớn love me

C. Wasn’t loving me

D. Would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. The following week

B. The week before

C. The next week

D. Last week

*
*

Đáp án đưa ra tiết

1. Bài tập chuyển câu thẳng sang gián tiếp

1. She asked me what I was doing.

2. Anne told them lớn close the door.

3. Linda invited them khổng lồ come khổng lồ her party.

4. My teacher wanted lớn know whether she was going by bus.

5. She told me that she didn’t like that pink carpet.

6. Nhung said she could not help me the next day.

7. The professor asked me what I would vày if I had had that scholarship.

8. Maya asked her friend whether she và her big brother went lớn the same school.

9. Selena asked him lớn give her the red cup.

10. He told me lớn hurry up.

11. Lily accused Alex of stealing his phone.

12. She said that she wanted a xanh jacket for her birthday.

13. He reminded me khổng lồ turn off the light.

14. Lily told me that she should go home to vì her homework.

15. He asked Daniel to lớn stand up.

16. He said that she worked at a station.

17. He told me that they hadn’t eaten dinner.

18. He said he had been brushing his teeth when Minh called.

19. He told me that he had visited his grandparents the following day.

20. Daniel asked me where I was going on my vacation that week.

21. She asked him if he was serious.

22. He asked me if he could meet me at the meeting.

23. My mother said that lunch would be served before 11 a.m

24. He wanted to know if I was going to the restaurant.

25. She asked me if I had seen the black cat.

2. Dạng bài xích tập viết lại câu tường thuật

1. He asked where his phone was.

2. He wanted khổng lồ know what I was doing.

3. My sister asked me if Emily had talked to lớn Jessica.

4. She wanted to lớn know if I was going to bed.

5. He asked me if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t lượt thích peanut butter.

8. Lily said that I should go to lớn school early.

9. Becky asked me to lớn help her.

10. The music teacher told us not khổng lồ play guitar in that room.

11. She asked me what they were talking about.

12. Bella told me that she had just sent a letter lớn Hoa.

13. Alex asked me if I liked listening to lớn music.

14. My brother asked me which xe đạp I liked best.

15. Jenny wanted to know why she didn’t help Jack.

16. She asked me if she could pick me up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place khổng lồ go camping was.

18. Tom asked Hank not to tell anyone about his salary.

19. I told him that I would call him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book to me.

22. Harry asked David if he could help him.

23. She told me not to lớn tell her about it.

24. She asked me if I had bought the red dress.

25. The boy wanted khổng lồ know who was making the noise.

3. Bài bác tập câu trần thuật trắc nghiệm

1. D2. B3. C4. D5. A
6. A7. B8. C9. D10. B
11. D12. A13. B14. C15. A
16. B17. C18. A19. B20. D
21. B22. C23. A24. A25. B

Trên đó là 70+ bài bác tập câu tường thuật mà lại ELSA Speak đang tổng đúng theo được. Các bạn hãy chịu khó ôn luyện để đạt công dụng cao trong các kỳ thi nhé.

Ngoài ra, để nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh một cách toàn diện, các bạn hãy luyện tập thường xuyên cùng ứng dụng ELSA Speak. Đây là vận dụng luyện nói giờ Anh số 1 thế giới, áp dụng A.I. để nhận diện giọng nói và sửa lỗi phân phát âm ngay lập tức lập tức.

*
*

Đồng thời, qua 5.00+ bài học, 25.000+ bài rèn luyện tại ELSA Speak, các bạn sẽ được nâng cấp kỹ năng toàn diện, tự nghe, phân phát âm, dìm âm, hội thoại,… Nhờ việc ôn luyện các mẫu câu, chúng ta còn hoàn toàn có thể luyện tập thêm những cấu trúc, ngữ pháp khác trong tiếng Anh.

Chỉ với 10 phút luyện tập hàng ngày cùng ELSA Speak, chuyên môn ngoại ngữ của bạn sẽ được cải thiện đến 40%. Vậy còn chần chừ gì nữa cơ mà không đk ELSA Pro để xóa sổ “nỗi sợ giao tiếp” giờ đồng hồ Anh tức thì hôm nay!

Câu trực tiếp con gián tiếp là phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp được sử dụng nhiều trong tiếng Anh. thibanglai.edu.vn vẫn tổng đúng theo cơ phiên bản lại kỹ năng và kiến thức câu trực tiếp gián tiếp cùng một trong những bài tập câu trực tiếp gián tiếp gồm đáp án chi tiết bên dưới. Hãy cùng tham khảo và rèn luyện nhé!

*
Bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp

I. Câu trực tiếp gián tiếp xuất hiện thêm trong đề thi THPTQG 

Câu trực tiếp loại gián tiếp thường lộ diện trong dạng bài bác viết lại câu và kết hợp câu. Câu trực tiếp loại gián tiếp chiếm khoảng 33,4% trong phần kiểm tra kỹ năng viết này. (theo phân tích mới nhất ma trận đề thi giờ đồng hồ Anh THPTQG 2023). 

*
Câu trực tiếp gián tiếp lộ diện trong đề THPTQG

TỔNG quan VỀ 9 DẠNG BÀI vào ĐỀ THI TIẾNG ANH thpt QUỐC GIA 2023!

II. Ôn tập kiến thức câu trực tiếp loại gián tiếp trong tiếng Anh 

Trước khi bước vào làm bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp, bọn họ cùng ôn tập lại kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất sau đây nhé! 

1. Câu trực tiếp, câu loại gián tiếp

Câu thẳng (direct speech) là câu thuật lại một cách đúng mực từng tự của bạn nói, lời tín đồ nói được để trong vệt ngoặc kép. Ví dụ: She said, ”The exam is difficult”. (Cô ấy nói rằng: “bài soát sổ rất khó”).Câu loại gián tiếp (indirect speech) là câu thuật lại ý của bạn nói mà lại không cần đúng mực từng từ tuy thế phải đảm bảo an toàn đúng ý, không dùng dấu ngoặc kép. Ví dụ: She said the exam was difficult. (Cô ấy nói bài kiểm tra khó, “the exam was difficult” đã được gửi thành con gián tiếp). 
*
Ví dụ câu trực tiếp loại gián tiếp

2. Cách chuyển câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp 

Để chuyển từ câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp, chúng ta cần đổi khác một số thành phía bên trong câu cụ thể như sau:

Đổi tự tường thuật: said, told,… 

Ví dụ: Huong said: “I am going lớn visit you tomorrow” (Hương nói rằng: “tôi sẽ thăm bạn vào trong ngày mai), để gửi sang câu loại gián tiếp, ta áp dụng chuyển theo những thành phần bên trên như sau:

Chọn tự tường thuật: said
Lùi thì của động từ: am going khổng lồ visit ➡ was going to visit.Chuyển đại trường đoản cú I ➡ he, you ➡ me. Chuyển trạng trường đoản cú thời gian: tomorrow ➡ the next day. 

Huong said she was going to visit me the next day. (Hương nói cô ấy sẽ đến thăm tôi vào trong ngày mai). 

Xem cụ thể về cách đổi khác câu tường thuật trong giờ Anh tại: 

TẤT TẦN TẬT VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT (REPORTED SPEECH) vào TIẾNG ANH

Ngoài ra, nhằm ôn tập và kiểm tra kỹ năng và kiến thức câu trực tiếp, gián tiếp, các bạn cũng có thể đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh cơ bản của thibanglai.edu.vn. Với hệ thống bài giảng đoạn phim online phối kết hợp cùng những bài đánh giá trực tiếp trong khóa học, bạn sẽ được học những kiến thức ngữ pháp nền tảng, trong các số ấy bài học câu trực tiếp, con gián tiếp nằm trong Course Ngữ Pháp Trung Cấp, nằm ở lesson 10. 

*
Ví dụ biện pháp chuyển câu trực tiếp sang trọng câu con gián tiếp

III. Tổng hợp bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp từ bỏ cơ bản đến nâng cao

Dưới đấy là tổng hợp bài xích tập câu trực tiếp loại gián tiếp trong tiếng Anh từ bỏ cơ phiên bản đến nâng cao bạn cũng có thể tham khảo qua nhé!

Bài tập 1. Chấm dứt các câu trong bài bác câu tường thuật.

“Where is my phone?” she asked.

➡ She asked………………………………………………………….

“How old are you?” Guy asked us.

➡ Guy asked us………………………………………………………….

He asked, “What màu sắc is it?”

➡ He asked………………………………………………………….

“Where have you gone?” the mother asked her son.

➡ The mother asked her son………………………………………………………….

“Which T-Shirt vì chưng you lượt thích best?” she asked her boyfriend.

➡ She asked her boyfriend………………………………………………………….

Bài tập 2. Viết lại các câu sau áp dụng cách nói gián tiếp.

“Open the book, please!” he said khổng lồ them.

➡ He told them………………………………………………………….

“Where are you from?” he asked him.

➡ He asked him where………………………………………………………….

“Where did you go?” he asked.

➡ He asked………………………………………………………….

“Bring an umbrella if it rains”, I said to lớn her.

➡ I told………………………………………………………….

“Don’t try to lớn close it,” she said to us.

➡ She said………………………………………………………….

Bài tập 3. Ngừng các câu trong bài câu tường thuật. Chăm chú sự biến đổi của đại từ và những thì.

“What’s the weather?” she asked.

➡ He wanted to lớn know………………………………………………………….

“When will the meeting begin?” he asked me.

➡ He asked me………………………………………………………….

“Are you hungry?” she asked him.

➡ She asked him………………………………………………………….

“Where did they stay?” he asked.

➡ He wanted lớn know………………………………………………………….

“Will you be at my birthday party?” he asked me.

➡ He asked me………………………………………………………….

Download ngay lập tức trọn bộ bài xích tập câu trực tiếp con gián tiếp vào file mặt dưới. Toàn bộ các bài tập sau đầy đủ được thibanglai.edu.vn sưu tầm, tổng hợp từ số đông nguồn đề uy tín, được soạn bởi những thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Hãy down về tức thì để luyện tập nhé!

DOWNLOAD tệp tin PDF 50+ BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

IV. Rèn luyện bài tập câu trực tiếp gián tiếp cùng thibanglai.edu.vn

Trong khóa đào tạo nền tảng của thibanglai.edu.vn có bài học về câu trực tiếp loại gián tiếp (câu tường thuật). Bài bác học bao gồm các kiến thức triết lý và hệ thống bài test mini, final demo giúp chúng ta củng cố lại kiến thức. 

Đặc biệt, ở trong phần Test Practice kỳ thi THPTQG, thibanglai.edu.vn tổng hợp các đề thi theo format chuẩn chỉnh nhất giúp chúng ta học viên có thêm cơ hội luyện tập, tập luyện kỹ năng rất tốt cho kỳ thi. Đề thi THPTQG test Practice bao gồm các đề sưu tầm, đề thi thử, đề thi thiệt qua các năm được update thường xuyên. 

Với bộ đề premium của thibanglai.edu.vn, các các bạn sẽ được luyện đề theo ma trận đề thi tiếng Anh thpt Quốc gia thật. Trong khối hệ thống bài demo của thibanglai.edu.vn, sẽ sở hữu các bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp nâng cấp đối với những bộ đề giành riêng cho thang điểm cao. Đặc biệt giải đáp được giải thích cụ thể giúp các bạn có thể hiểu rõ sự việc hơn cùng ứng dụng kiến thức và kỹ năng thực tế hiệu quả hơn. 

Với những thông tin trên, thibanglai.edu.vn đã giúp bạn ôn tập lại cơ phiên bản kiến thức câu trực tiếp gián tiếp và luyện tập một trong những dạng bài tập câu trực tiếp loại gián tiếp chi tiết nhất. Tham gia những khóa học tập của thibanglai.edu.vn nhằm ôn tập kỹ năng toàn diện sẵn sàng tốt mang lại kỳ thi THPTQG tới đây nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.