TRÌ TỤNG CHÚ DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN (108 BIẾN) CÓ CHỮ, DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

*
nam mô bội bạc già phát đế, bệ gần kề xã, lu rô tịch lưu giữ ly, bát lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết nhiều gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ cạnh bên thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Bạn đang xem: Chú dược sư quán đảnh chơn ngôn

Giảng Giải

Nam mô: dịch là quy mệnh, hoặc tin theo, cung kính y theo, quay về đảnh lễ, kính xin hóa độ con. Nam mô tức là cung kính, cũng có nghĩa là tin tưởng nhất, không có mảy may hoài nghi. Do đó nói kính cẩn quy mệnh nương về, rước thân trung khu tính mệnh quy y Phật, cũng tức là tín ngưỡng Phật một giải pháp không điều kiện, biết Phật vẫn hóa độ bọn chúng ta. Do đó nói : “Quy mệnh kính đầu nghĩa mãng cầu mô”. Nam tế bào tức na tế bào là giờ đồng hồ Phạn, tức là quy mệnh cung kính nương về, cũng có nghĩa là kính lễ tin theo.

 

bạc già phân phát đế: dịch là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già Phạm là tiếng Phạn tất cả sáu nghĩa:1. Từ tại2. Sí thạnh3. Đoan nghiêm4. Danh xưng5. Cát tường6. Tôn quý.

Vì gồm sáu nghĩa này, cho nên vì thế Bạt Già Phạm trong kinh văn hoặc trong Chú ko phiên dịch. Đây gọi là “đa hàm không dịch”, là 1 trong năm nhiều loại không dịch.

Tự trên là gì ? có nghĩa là vô tại vô bất tại. Phật thì vô trên vô bất tại. Bạt Già Phạm là 1 trong danh hiệu của đức Phật.

Sí thạnh là tưởng tượng oai đức của Phật, rực sáng sủa như lửa.

Đoan là đoan chánh. Nghiêm là oai vệ nghiêm, đây là Phật gồm 32 tướng, 80 vẻ đẹp, khôn xiết đoan nghiêm.

Danh xưng của Phật nghe khắp, cho nên chúng sinh đầy đủ biết.

Bất cứ ai gặp gỡ được Phật hầu hết đắc được cat tường, tùy tâm mãn nguyện, cát tường như ý như ý.

Tôn quý là nói mười tướng giỏi của Phật, là trời người đều quyền quý trong tam giới

Cho yêu cầu nói ‘’Nhiều nghĩa không dịch Bạt Già Phạm – Tự trên sí thạnh diệu đoan nghiêm.’’ Ngài hết sức tự trên sí thạnh đoan nghiêm. ‘’Nghe đến danh hiệu được mèo tường.’’ bất cứ ai nghe đến danh hiệu của Phật đầy đủ đắc được cát tường, khu vực nơi rất nhiều cát tường. ‘’Trời tín đồ tôn quý đồng chiêm ngưỡng.’’ Trời bạn đều cung kính Ngài, chiêm ngưỡng Ngài, Phật y hệt như mặt trời.

 

bệ giáp xã: là tên gọi của ông phật Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai sống phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư Phật. Vào chú Lăng Nghiêm là “Ti Sa Xà Gia” vào câu: Nam mô bà già bà đế, ti sa xà gia

“Dược” tức thị thuốc; “Sư” là thầy. Vị Phật nầy là 1 thầy thuốc lớn, rất có thể trị toàn bộ mọi mắc bệnh của con bạn trong cố gắng gian. Bất kỳ quý vị bị chứng bệnh dịch nan y gì, giả dụ được Ngài cứu chữa thì chắc chắn rằng bệnh đã hết. Bệnh gì cũng được chữa lành, ở cửa ngõ tử nhưng được hồi sanh, bệnh dịch đáng chết mà được cứu vãn sống. Bởi thế Ngài mới mang tên gọi là “Dược Sư”.

 

lụ rô tịch lưu giữ ly: là cõi tịnh độ lưu lại Ly sống phương đông rất lạc.

“Lưu Ly” là một trong những chất trong suốt, nghỉ ngơi trong hoàn toàn có thể nhìn thấu ra ngoài, ở ngoài hoàn toàn có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu lại Ly là tên của quốc độ quả báo (báo độ) của Đức Dược Sư, điện thoại tư vấn là nhân loại Lưu Ly cùng Ngài là vị giáo chủ. Thân thể của Ngài cũng là chất lưu ly, nội ngoại gần như sáng trong, tinh khiết.

 

bát lặc bà: hay chén bát La Bà tức là “trí huệ quang minh”.

“Đại tài bát Nhã trí huệ quang, Phổ chiếu pháp giới tánh trung vương”

Đây là nói :‘’ Đại tài chén bát Nhã trí huệ quang đãng – Chiếu mọi pháp giới tính trung vương.’’ Tính trung vương tức là bổn thể của Phật.

 

hắc ra xà dã: Đây là nói “phổ lễ toàn bộ các vị người thương tát”. Dịch là “Kim Cang thủ chủ”, có nghĩa là Kim Cang thủ lãnh. Vị ấy thượng thủ trong Kim Cang. Nghĩa là “thương bọn chúng sinh khổ”. Vì chưng thương xót toàn bộ chúng sinh khổ, nghĩ mong muốn chúng sinh lìa khổ được vui, ra khỏi ba cõi, vì vậy muốn cứu vớt độ chúng, lỏng lẻo giáo hóa chúng, khiến cho tất cả tự phát nhân tình đề tâm, thoát khỏi dục giới, sắc đẹp giới và vô sắc đẹp giới. Kim Cang Tạng tình nhân Tát hộ niệm fan tu hành, tế độ họ, để cho họ từ bỏ bờ sinh tử bên đây qua dòng sông phiền não, đạt mang lại bờ bên đó Niết Bàn, khiến cho tất cả phiền não và căn bệnh khổ của họ chẳng còn nữa, rốt ráo lìa khổ được vui.

 

đát tha yết nhiều gia: hay nhiều tha già nhiều gia. Đây là nói “phổ lễ toàn bộ đệ tử của Như Lai”. Đệ tử của Như Lai là ai ? Là không còn thảy toàn bộ hiền Thánh Tăng, vì thế nói : ‘’Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.’’ thường trụ có nghĩa là thường trụ bất biến, chính là tận hỏng không trở thành pháp giới, một thiết bị chánh khí, đạo phải có Phật gồm Pháp tất cả Tăng. Phật của cả Phật vượt khứ, Phật hiện nay tại, Phật vị lai, đây gọi là toàn bộ chư Phật bố đời.

Tam Bảo tức là Phật Bảo, Pháp Bảo với Tăng Bảo. Sao điện thoại tư vấn là bảo ? vì chưng rất không nhiều có, chẳng buộc phải lúc nào cũng rất có thể thấy được. Mặc dù thường trụ nhưng lại nghiệp chướng của họ che bao phủ trí huệ của mình, cho nên không khám phá Phật, ko nghe được Pháp, không phát hiện Tăng. Hiện thời chúng ta thấy Phật, nghe Pháp, chạm chán Tăng, do đó phải một lòng cung kính, siêng nhất kỳ tâm, tâm không tồn tại hai niệm. Kính cẩn Tam Bảo bắt buộc kiền thành, chẳng đề xuất làm hình thức, màn trình diễn bên ngoài, yêu cầu cung kính chân thật, trung khu thật không hai, càng kiền thành càng tốt.

‘’Đệ tử Như Lai A La Hán.’’ Đệ tử của Phật có nghĩa là tất cả đại A La Hán, đại Tỳ Kheo Tăng, đêm dài tăm tối ở đây, thì A La Hán hiền lành Thánh Tăng Tam Bảo là đèn sáng chỉ đường cho bọn chúng ta, vì vậy ‘’Đèn sáng lớn phá vỡ đêm tối.’’ Đèn sáng sủa lớn, có nghĩa là chánh khí, chánh pháp trụ thế. Phần nhiều kẻ bác bỏ vô nhân quả, làm nhất xiển đề cũng như đêm dài buổi tối tăm, không thấy quang minh. Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tức là đèn sáng béo phá tối dài tối tăm.

 

a ra hắc đế: hay là A La Ha Đế nghiã là “tất cả ứng chân bọn chúng vương tộc”. Ứng là chạm màn hình đạo giao. Chân là chân thực thị hiện

 

tam miệu tam bột đà da: Là quy mạng mười phương tía đời tất cả chư Phật. Câu chú là “quy mạng tất cả Chánh Giác Phật thế Tôn”. Quy là tâm tất cả chỗ trở về, bao gồm chỗ nương tựa. Mạng tức là mạng sống, mang mạng sinh sống của họ ký thác mang đến Phật Chánh Giác. Chánh Giác thì chẳng yêu cầu là tà giác. Tà giác cũng tương đối thông minh, tất cả chút trí huệ, nhưng đi vào đường tà, đi vào con con đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành vi bất chánh. Bọn họ quy y chánh giác Phật.

Phật là nửa chữ Phạn ngữ, tương đối đầy đủ gọi là Phật Đà Gia vì fan Tàu thích gọi tắt cho nên có thể gọi một chữ Phật. Dịch là “giác giả”, giác có ba loại là từ bỏ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác tha có nghĩa là dùng hồ hết đạo lý mình đã hiểu, để cho kẻ khác cũng hiểu. Tự giác trong Nho giáo là minh minh đức, lấy đức hạnh của bản thân mình hiện ra quang quẻ minh, minh mà lại minh, bổn hữu trí huệ quang quẻ minh lộ ra. Giác tha có nghĩa là dùng đức hạnh minh minh đức của chính bản thân mình giáo hóa kẻ khác, khiến cho họ cũng minh minh đức đạt đến mức chí thiện. Mang đến chí thiện rồi có nghĩa là giác hạnh viên mãn.

 

Đát điệt tha: Tiếng Phạn là Tadyatha. Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị” tức là vô lượng pháp môn tu học với trí huệ nhãn vô lượng.

Đát điệt tha còn có nghĩa là “thủ ấn” tức là kết ấn bởi tay. Cũng điện thoại tư vấn là “trí nhân” tức thị khai mở bé mắt trí tuệ của bọn chúng sinh.

Xem thêm: Đap An Mon Hoa 2016 Của Bộ Gd&Đt, Đề Và Đáp Án Môn Hoá Học Thi Thpt Quốc Gia 2016

 

Án: giờ đồng hồ Phạn là Om. Án tức thị “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” người mẹ của toàn bộ mọi thần chú; cũng đó là “Phật mẫu” người mẹ của toàn bộ chư Phật. Bà bầu của chư Phật tức là mẹ của nguồn vai trung phong trong đều loài chúng sinh, vì chưng nguồn tâm của bọn chúng sinh vốn tất cả sẵn hồ hết trí tuệ, thường xuyên xuất sinh những pháp lành, nên người ta gọi là “Bổn mẫu”.

Chữ Án này có rất nhiều nghĩa. Tức là : “Dẫn sinh”, tức là dẫn sinh toàn bộ công đức. Gồm nghĩa là: “Hàng phục”, thu phục thiên ma ngoại đạo. Bao gồm nghĩa là: “Ủng hộ”, ủng hộ tất cả chánh pháp. Tức là : “Ba thân”, không thiếu thốn pháp thân, báo thân, hóa thân. Cho nên vì vậy khi niệm chữ Án, thì quỷ thần đều bắt buộc chắp tay cung kính nghe mệnh lệnh, còn nếu không thì chúng có khả năng sẽ bị trừng phạt. Chữ Án như thể chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan lại đều nên quỳ xuống lắng nghe. Chữ Án là sự thành tựu công đức, các bạn có tu hành, thì niệm chữ Án đang có cảm ứng phi thường.

 

bệ gần kề thệ, bệ liền kề thệ: nghĩa là Như Lai. Sao call là Như Lai ? “Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ”, không có chỗ đến, cũng không có chỗ đi nên người ta gọi là Như Lai. Không tới không đi, như mang đến nhưng trong khi không đến. Vì thế nói : “Vô lai vô khứ kính trung hoa”, cũng không tồn tại từ địa điểm đến, cũng không có chỗ đi, hệt như hoa vào gương vậy, khách hàng nói hoa trong gương tự đâu đến, lại đi về đâu ?

Ðức Phật thì không giống với bồ tát, Ðức Phật rất có thể tự giác lại có thể giác tha với lại giác hạnh viên mãn. Giác viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn. Tam giác viên mãn muôn vạn tiết hạnh đầy đủ, cho nên gọi là Phật

 

bệ gần kề xã: là tên thường gọi của ông phật Dược Sư lưu giữ Ly quang Như Lai sinh hoạt phương đông tức cũng chính là Tiêu Tai Diên thọ Dược Sư Phật.

 

tam một yết đế tóa ha. nghĩa là tía đời đánh giá cao tán tức giai giải thoát đến bến bờ bên kia. Tóa ha tiếng Phạn là Svaha tuyệt ta bà ha dịch là “thành tựu”. Thắng lợi điều gì? Thành tựu đầy đủ thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý vị phát trọng tâm nguyện gì, quý vị sẽ đạt được như ý khi niệm.

 

Nguyện của Dược Sư lưu Ly quang đãng Như Lai là ước ao cứu độ những chúng sanh, giải trừ cho họ thoát ra khỏi bệnh tật thống khổ, do đó trong ánh hào quang, Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ có mấy câu, vô cùng ngắn, nhưng mẫu diệu dụng của nó thì khôn cùng tận. Tuy vậy muốn được lợi ích, ta phải có lòng tin, rồi trì tụng nó một phương pháp chuyên cần.

Đối với các y sĩ làm nghề chữa trị bệnh, trường hợp một mặt bọn họ trị bệnh bằng thuốc, mặt khác họ lại trì tụng thêm thần chú này thì chắc hẳn hiệu nghiệm nhiều hơn và tình hình bệnh lý sẽ nệm thuyên giảm. Cho nên vì vậy trì tụng thần chú là vấn đề rất hay, dù quý vị liệu có phải là thầy thuốc xuất xắc không, khi chạm chán người gồm bệnh, quý vị cần sử dụng thần chú này, vị họ nhưng đọc tụng, quý sẽ thấy sự kiến hiệu.

Những câu chú những là dịch âm, phát âm lên không thấy nghĩa của nó, vả lại cũng không cần phải biết nghĩa. Diệu dụng của chú ý là ở trong phần không thấy nghĩa của nó, đọc lên quý vị thiếu hiểu biết nhiều gì, quý khách chỉ biết chú tâm tụng, không tồn tại vọng tưởng gì khác, bởi đó mà nó gồm cảm ứng.

Ví như bạn có thể niệm những câu trên một phương pháp chuyên chú thì sự “cảm ứng đạo giao” sẽ không thể nghĩ bàn, vì chưng đó:

“Khi trong quang minh nói thần chú rồi”, lúc bấy giờ, vào ánh đại hào quang, lúc đức Dược Sư nói câu chú, tức câu “Dược Sư cửa hàng Đảnh Chân Ngôn” xong, thời “đại động đất động, cường điệu quang minh”, cả trái đất rung đưa tỏa ra hào quang đãng sáng rực.

Trong ghê ghi rằng: “Này ông Mạn Thù! Nếu bao gồm thấy ai, mặc dù nam tuyệt nữ, mắc phải bệnh khổ, thì cần nhất vai trung phong vì fan bệnh ấy, vệ sinh rửa súc miệng, tụng chú một trăm lẻ tám lần vào thức ăn hoặc thuốc, hoặc nước không bẩn trùng, thời đem mang lại uống, thì bệnh khổ gì, cũng hầu hết tiêu hết. Nếu gồm cầu gì dốc lòng tụng niệm, cũng các được cả cùng lại còn được sống thọ vô bệnh, sau khoản thời gian mệnh bình thường sanh sang trọng cõi kia, được ngôi bất thối, cho đến tận lúc đắc đạo ý trung nhân đề.

Bởi vậy cho nên ông Mạn Thù ơi! Nếu tất cả nam tử phụ nữ nhân nào cơ mà dốc lòng cung tởm cúng dường ông phật Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Như Lai, thời hay trì chú, chớ nhằm lãng quên.”

Dược Sư cửa hàng Đảnh chơn ngôn phía trong kinh Dược Sư. Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là giúp Phật tử lúc trì tụng tuyệt biên chép có thể giảm trừ nghiệp ác, vững mạnh nghiệp lành, nhận ra sự gia trì của Phật Dược Sư khi gầy đau bệnh tật.

Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn

Chú Dược Sư có xuất phát từ khiếp Dược Sư. Tởm Dược Sư là một phiên bản kinh của Phật giáo Bắc truyền, được tin cậy có công năng hóa giải bệnh tật và hộ trì con người. Nội dung chính của kinh nói tới Phật Dược Sư thuộc với số đông hạnh nguyện cùng công đức của ngài.

Phật Dược Sư gồm danh hiệu rất đầy đủ là Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai. Ngài là hóa độ tại nhân loại Tịnh giữ Ly ở phương Đông. Bổn nguyện của ngài là trị lành toàn bộ trọng dịch phiền não về thân và chổ chính giữa của chúng sanh, cứu vớt độ chúng sanh ra khỏi khổ đau.

*
Ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn không chỉ là gói gọn trong phạm vi mong an

Ý nghĩa của Dược Sư quán Đảnh chơn ngôn là góp Phật tử có cơ hội nương vào lời Phật để học theo hạnh của Dược Sư Như Lai. Bạn có thể hướng trung ương từ bi đến phần lớn chúng sanh đang chịu đựng khổ đau trong những cõi, vạc nguyện hồi phía công đức đóng góp thêm phần chữa lành phần nhiều oan trái đó.

Kinh Dược Sư dạy dỗ rằng: “Đối với bom tấn này thì tự mình tuyệt dạy người khác chép ra, rồi giữ lại một lòng lâu trì và quan tâm đến nghĩa lý. <…> Hễ hết lòng như vậy thì dựa vào chư Phật hộ niệm được mãn nguyện hầu hết sự mong mỏi cầu cho tới chứng đặng đạo quả người yêu đề nữa.”

Cần phát âm đúng về chú Dược Sư

Ngày nay, trong trái đất đầy rẫy bất an, những người tìm về với Phật Dược Sư. Tuy vậy, khi chép tởm hoặc chú Dược Sư, họ nhận thấy quý hiếm của tởm chú không chỉ có gói gọn trong ý nghĩa sâu sắc cầu an, mà chuyên sâu là lòng tin từ bi rộng lớn của phòng Phật đối với cả chúng sanh.

Kinh Dược Sư có dạy: “Giữ lòng thanh tịnh, ko giận dữ, không gần cạnh hại với cả loài hữu tình bắt buộc khởi chổ chính giữa bình đẳng, đầy đủ cả trung ương từ, bi, hỉ, xả làm cho họ được tác dụng an vui”. Vị đó, đọc tụng hay biên chép kinh chú rất cần phải kết phù hợp với tu tập những thiện nghiệp.

*
Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là góp Phật tử sút trừ nghiệp ác, tăng nghiệp lành

Song hành với việc biên chép, mọi cá nhân cần phát khởi trung tâm lành, bắt tay vào triển khai các việc lành, tự đó đưa hóa nghiệp bất thiện. Khi các nghiệp bất thiện sẽ được chuyển hóa, bọn họ được tiêu trừ bệnh tật, vững mạnh sức khỏe, thọ mạng kéo dài. Đó là đọc đúng về chân thành và ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn.

Hy vọng rằng công đức chép kinh cùng chú Dược Sư sẽ đóng góp phần giúp các chúng sanh được tiêu trừ đa số khổ đau: “Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời số đông an lành. Toàn bộ các thời số đông an lành. Xin nguyện Tam Bảo thường xuyên gia hộ.”

Khi chép chú Dược Sư đề xuất biết

Phật tử ghi chép kinh chú không chỉ có để mình học hỏi và chia sẻ giáo pháp ngoài ra cúng nhường lên Tam Bảo. Vị vậy, khi chép chú Dược Sư, bọn họ cần ghi chép cho sạch đẹp và chỉnh tề để diễn đạt lòng chí thành và cung kính đối với Phật Pháp Tăng.

Đồng thời nhờ vào chép chú mà chuyển hóa được bố nghiệp, thân trung tâm trở yêu cầu an ổn, nhẹ nhàng. Đây cũng là cơ sở cho sự hình thành công xuất sắc đức. Với công đức có tác dụng được, Phật tử có thể hồi hướng mang đến quyến thuộc hiện tiền lẫn thừa vãng và bọn chúng sanh mười phương.

*
Ý nghĩa của Dược Sư tiệm Đảnh chơn ngôn là chuyển hóa nghiệp bất thiện

Phật tử đề xuất lưu ý, họ không đề nghị xem Phật Dược Sư là đấng buổi tối cao có công dụng ban phước giáng họa. Niềm tin của chư Phật vẫn là từ bi cứu giúp độ chúng sanh, dẫu vậy không chính vì vậy mà họ thỏa sức tạo ra tác ác nghiệp, rồi đến xin Phật phù hộ. Do đó là gọi sai về ý nghĩa của Dược Sư cửa hàng Đảnh chơn ngôn.

Trái lại, hiểu tụng và ghi chép kinh chú Dược Sư đề nghị phải song hành với tu tập các thiện nghiệp. Chất liệu an toàn có mặt trong bài toán giữ giới, thờ dường, cha thí, thiền định… Phật tử cần tinh tấn triển khai các thiện sự để nhận biết sự nhiệm mầu của giáo pháp.

Nơi thỉnh sổ tay chép kinh 

Pháp An là nơi cung cấp nhiều nhiều loại sổ tay chép khiếp với hình thức chỉn chu và bắt mắt, nội dung đa dạng chủng loại và giàu ý nghĩa. Đặc biệt, tính sáng tạo đã mang đến cho các thành phầm của công ty chúng tôi sự mới lạ, độc đáo, biệt lập so cùng với các thành phầm cùng loại trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.